دسترسی سریع
دسترسی سریع
امور تدارکات و پشتیبانی 
 
  • انجام کلیه خریدهای دانشگاه
  • انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه
  • نظارت به نیروی خدماتی دانشگاه 
  • تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه
اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع