دسترسی سریع
گروه خبري : تقویم آموزش
تاريخ انتشار : 3 خرداد -
كد :4

پایان حذف اضطراری و حذف ترم نيمسال دوم 97-98

پایان حذف اضطراری و حذف ترم نيمسال دوم 97-98 مورخ 98/03/03 می باشد.