دسترسی سریع
دسترسی سریع
امور مالی و هزینه و درآمد
 • صدور چک
 • کنترل کلیه درآمدهای دانشگاه
 • پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، اساتید و هیات علمی
 • تهيه و تنظيم دفاتر قانوني و اخذ مفاصاحساب هاي ماليات و بيمه
 • تهيه صورت هاي مالي جهت ارائه به حسابرس رسمي و اخذ گزارش حسابرسي
 • کنترل اموال و دارایی های دانشگاه
 • تنظیم گزارش های هزینه و درآمد جهت مدیریت دانشگاه
 • کنترل حسابهای بانکی و ارائه موجودی به مدیریت
 • تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه
امور مالی دانشجویی  
 • دریافت شهریه از دانشجویان طبق مقررات
 • کنترل بدهی های دانشجویان
 •  تهیه گزارشات درآمدها و بدهکاری دانشجویان به مدیریت
 • پیگیری بدهکاری شهریه دانشجویان
اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع