دسترسی سریع
دسترسی سریع

نقص مدرک و نحوه برطرف کردن آن

کارشناسی پیوسته:

اصل دیپلم و اصل پیش دانشگاهی: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی.        

ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی: مراجعه به مدرسه و دریافت ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی

تاییدیه پیش دانشگاهی: ارایه کپی پیش دانشگاهی و یا کپی گواهی موقت پیش دانشگاهی تنها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت  و اقدام برای تاییدیه تحصیلی(تاییدیه تحصیلی از طرف دفاتر پیشخوان برای دانشگاه ارسال می­شود).

معافیت تحصیلی: با به همراه داشتن کپی پیش دانشگاهی، کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

کاردانی  پیوسته :

اصل دیپلم: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ دیپلم     

ریزنمرات دیپلم: مراجعه به مدرسه و دریافت ریز نمرات دیپلم

تاییدیه تحصیلی: ارایه کپی دیپلم و یا کپی گواهی موقت دیپلم تنها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و اقدام برای تاییدیه تحصیلی(تاییدیه تحصیلی از طرف دفاتر پیشخوان برای دانشگاه ارسال می­شود).

معافیت تحصیلی: با به همراه داشتن کپی دیپلم، یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

کارشناسی ناپیوسته:

گواهی موقت کاردانی: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ گواهی موقت کاردانی

 

ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی کاردانی: دریافت نامه اخذ مدرک پایه از دانشگاه و ارسال یا تحویل نامه به دانشگاه مقطع قبلی

و پیگیری برای ارسال مدارک از سوی دانشگاه مقطع قبلی به دانشگاه

 

اصل مدرک کاردانی: پس از اطمینان از صدور اصل مدرک کاردانی در دانشگاه قبلی با وثیقه قراردان شناسنامه یا کارت ملی و دریافت گواهی موقت کاردانی از این دانشگاه و ارایه آن به دانشگاه قبلی و  نسبت به دریافت اصل مدرک کاردانی اقدام نمایید.

 

نقص مدرک "اصل مدرک کاردانی" مشکلی برای انجام تسویه و مراحل فارغ التحصیلی ایجاد نخواهد کرد و گواهی موقت حداکثر 2ماه پس از طی مراحل تسویه اعطا خواهد شد و  تنها زمان اعطا اصل مدرک کارشناسی، اصل مدرک کاردانی مورد نیاز می­باشد.

معافیت تحصیلی: نامه لغو معافیت که از دانشگاه مقطع قبلی دریافت شده است  به همراه یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

 

 

کارشناسی ارشد:

گواهی موقت کارشناسی: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ گواهی موقت کارشناسی

 

ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی کارشناسی: دریافت نامه اخذ مدرک پایه از دانشگاه و ارسال یا تحویل نامه به دانشگاه مقطع قبلی

و پیگیری برای ارسال مدارک از سوی دانشگاه مقطع قبلی به دانشگاه

 

اصل مدرک کارشناسی: پس از اطمینان از صدور اصل مدرک کارشناسی در دانشگاه قبلی با وثیقه قراردان شناسنامه یا کارت ملی و دریافت گواهی موقت کارشناسی از این دانشگاه و ارایه آن به دانشگاه قبلی و  نسبت به دریافت اصل مدرک کارشناسی اقدام نمایید.

 

نقص مدرک "اصل مدرک کارشناسی" مشکلی برای انجام تسویه و مراحل فارغ التحصیلی ایجاد نخواهد کرد و گواهی موقت حداکثر 2ماه پس از طی مراحل تسویه اعطا خواهد شد و  تنها زمان اعطا اصل مدرک کارشناسی ارشد، اصل مدرک کارشناسی مورد نیاز می­باشد.

معافیت تحصیلی: نامه لغو معافیت که از دانشگاه مقطع قبلی دریافت شده است  به همراه یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان دانشگاه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

 

 

اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی