دسترسی سریع


تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-98
 

  نیمسال اول 98-97 نیمسال دوم 98-97 نیمسال تابستان 98-97
شروع انتخاب واحد 97/05/22 97/11/07 98/04/12
پایان انتخاب واحد 97/05/24 97/11/09 98/04/13
شروع کلاسها 97/06/24 97/11/13 98/04/16
شروع حذف و اضافه 97/07/03 97/11/24 -
پایان حذف و اضافه 97/07/05 97/11/25 -
شروع حذف اضطراری و حذف ترم 97/09/01 98/02/01 -
پایان حذف اضطراری و حذف ترم 97/09/30 98/03/03 -
پایان کلاسها 97/10/13 98/03/16 98/05/25
ارزشیابی اساتید و دریافت کارت امتحان 97/09/18 98/02/22 98/05/15
شروع امتحانات 97/10/16 98/03/19 98/05/27
پایان امتحانات 97/11/01 98/04/03 98/06/04
آخرین مهلت ثبت نمرات توسط اساتید 97/11/04 98/04/06 98/06/07