دسترسی سریع
دسترسی سریع
تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-1398
 
  نیمسال اول 99-98 نیمسال دوم 99-98 نیمسال تابستان 99-98
شروع انتخاب واحد 98/06/11 98/11/06 99/04/09
پایان انتخاب واحد 98/06/13 98/11/08 99/04/11
شروع کلاسها 98/06/23 98/11/12 99/04/14
شروع حذف و اضافه 98/07/02 98/11/27 -
پایان حذف و اضافه 98/07/03 98/11/28 -
شروع حذف اضطراری و حذف ترم 98/09/02 99/02/20 -
پایان حذف اضطراری و حذف ترم 98/09/21 99/03/01 -
پایان کلاسها 98/10/12 99/03/13 99/05/23
ارزشیابی اساتید و دریافت کارت امتحان 98/09/23 99/02/22 99/05/11
شروع امتحانات 98/10/14 99/03/17 99/05/25
پایان امتحانات 98/10/29 99/04/02 99/05/30
آخرین مهلت ثبت نمرات توسط اساتید 98/11/03 99/04/05 99/06/02