دسترسی سریع
دسترسی سریع
مقالات سال 1397-1398
عنوان مجله نویسنده
 Retrofit of masonry buildings through seismic dampers Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials
 
بابک اسلامی- اندارا دل گروسو
     
     
     
     
     
 
 
کنفرانس های سال 1397-1398
عنوان مجله نویسنده
مدل سازی و بررسی عملکرد سازه بتنی در خرابی پیشرونده با دال مجوف تحت اثر نیروی زلزله  کنفرانس عمران معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام-تبریز رضا ولیزاده -بابک اسلامی
مدل سازی و بررسی عملکرد سازه بتنی تحت بارگذاری انفجار  کنفرانس مهندسی سازه مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی شریف- تهران آرمان مهرزاد- بابک اسلامی
The retrofit of masonry buildings Computational Mechanics- University  of Ferrara بابک اسلامی
بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای سازه های بنایی با استفاده از میرا گرهای الاستومری  کنفرانس عمران معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام-تبریز بابک اسلامی
براورد پروفیل سرعت در کانالهای روباز ذوزنقه ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی  کنفرانس عمران معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام-تبریز علی دهقان  بابک اسلامی
برآورد رسوب و فرسایش حوزه آبریز ارشق با استفاده از روش MPSIA کنفرانس عمران معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام-تبریز علی امتی -بابک اسلامی
تصفیه فاضلاب صنعتی واحدهای پتروشیمی بوسیله چرخه هیدرولوژی  کنفرانس عمران معماری و مدیریت شهری- دانشگاه تهران  علی رنود- بابک اسلامی