دسترسی سریع
دسترسی سریع
 
دانشجویانی که درس زبان عمومی مجازی با استاد خانم فلاح رفیع اخذ نموده اند، جلسات رفع اشکال در مورخ زیر برگزار می گردد :
98/9/7 ساعت 11الی 14   کلاس 107
98/9/21 ساعت 11 الی 14 کلاس 107
98/9/28 ساعت 8 الی 14 کلاس 304

دانشجویانی که درس ریاضی مجازی با استاد متوالی اخذ نمودند، اولین جلسه رفع اشکال در مورخ 98/9/5 ساعت 14:15 الی 17 در کلاس 305 برگزار می گردد.
**حضور دانشجویان الزامی است**


 فایل pdf برگزاری دروس 8 جلسه ای و مجازی گروه برق
 
روز و تاریخ برگزاری محل برگزاری نوع درس نام درس نام استاد شماره

دوشنبه  8/7/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  15/7/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  22/7/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  29/7/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  6/8/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  13/8/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  20/8/98  ساعت 13 الی 15
دوشنبه  27/8/98  ساعت 13 الی 15
 
208
8 جلسه ای
رله و حفاظت
ایمان خیرخواه

1

سه شنبه  16/7/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  23/7/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  30/7/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  14/8/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  21/8/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  28/8/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  5/9/98  ساعت 12 الی 13:45
سه شنبه  12/9/98  ساعت 12 الی 13:45
 3078 جلسه ایمبانی سیستم ها قدرتالهام بنام
2
سه شنبه  16/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  23/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  30/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  14/8/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  21/8/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  28/8/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  5/9/98    ساعت 14 الی 17
سه شنبه  12/9/98  ساعت 14 الی 17
 
307
8 جلسه ای
کارآفرینی و پروژه
الهام بنام
3

سه شنبه  9/7/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  16/7/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  23/7/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  30/7/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  14/8/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  21/8/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  28/8/98  ساعت 11 الی 12:45
سه شنبه  5/9/98  ساعت 11 الی 12:45
 
317
8 جلسه ای
کنترل صنعتی
مهدی قربانی

4

سه شنبه  9/7/98  ساعت 16:15 الی 18
سه شنبه  16/7/98  ساعت  16:15 الی 18
سه شنبه  23/7/98  ساعت  16:15 الی18
سه شنبه  30/7/98  ساعت  16:15 الی 18
سه شنبه  14/8/98  ساعت  16:15 الی 18
سه شنبه  21/8/98  ساعت  16:15 الی 18
سه شنبه  28/8/98  ساعت  16:15 الی 18
سه شنبه  5/9/98  ساعت  16:15 الی 18
 
315
8 جلسه ای
برنامه نویسی کامپیوتر
مهدی قربانی

5

پنجشنبه  11/7/98  ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  25/7/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  2/8/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  9/8/98  ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  16/8/98  ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  23/8/98     ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  30/8/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  7/9/98  ساعت 8 الی 11
کارگاه کامپیوتر 2
8 جلسه ای
آز کنترل صنعتی
محمد شهسواری

6

پنجشنبه  11/7/98    ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  25/7/98   ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  2/8/98      ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  9/8/98     ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  16/7/98     ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  23/8/98     ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  30/8/98    ساعت 11 الی 14
پنجشنبه  7/9/98  ساعت 11 الی 14
آز الک 2
8 جلسه ای
آز دیجیتال
محمد شهسواری

7

دوشنبه  8/7/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  22/7/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  29/7/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  6/8/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  13/8/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  20/8/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  27/8/98  ساعت 15 الی 16:45
دوشنبه  3/9/98  ساعت 15 الی 16:45
 
کارگاه کامپیوتر 5
8 جلسه ای
آز هیدرولیک
محمد وادی پور

8

سه شنبه  9/7/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  16/7/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  23/7/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  30/7/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  14/8/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  21/8/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  28/8/98  ساعت 8 الی 11
سه شنبه  5/9/98  ساعت 8 الی 11
 
کارگاه کامپیوتر 1
8 جلسه ای
آز اصول میکرو
محمد قنبری

9

سه شنبه  9/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  16/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  23/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  30/7/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  14/8/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  21/8/98  ساعت14 الی 17
سه شنبه  28/8/98  ساعت 14 الی 17
سه شنبه  5/9/98  ساعت 14 الی 17
 
آز الکترونیک 2
8 جلسه ای
آز مدار مجتمع خطی
محمد قنبری

10
دوشنبه  8/7/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  15/7/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  22/7/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  29/7/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  6/8/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  13/8/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  20/8/98  ساعت 13:30 الی 15:15
دوشنبه  27/8/98  ساعت 13:30 الی 15:15
 1098 جلسه ایمدار مجتمع خطینیلوفر پهلوانی
11
دوشنبه  8/7/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  15/7/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  22/7/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  29/7/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  6/8/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  13/8/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  20/8/98  ساعت 8 الی 11
دوشنبه  27/8/98  ساعت 8 الی 11
 
اتاق سمینار
8 جلسه ای
مدارهای پالس و دیجیتال
نیلوفر پهلوانی

12

دوشنبه  8/7/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  22/7/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  29/7/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  6/8/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  13/8/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  20/8/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  27/8/98  ساعت 12:45 الی 14:30
دوشنبه  4/9/98  ساعت 12:45 الی 14:30
 کارگاه کامپیوتر 18 جلسه ایآز پردازش سیگنال دیجیتالفاطمه جباری مقدم
13

پنجشنبه  11/7/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  18/7/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  25/7/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  2/8/98      ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  9/8/98      ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  16/8/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه 23/8/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  7/9/98     ساعت 8 الی 113078 جلسه ایفیزیک الکترونیکبهزاد رجبی
14

پنجشنبه  18/7/98  ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  9/8/98    ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  7/9/98    ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  14/9/98  ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  21/9/98  ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  28/9/98     ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  5/10/98   ساعت 14:15 الی 16
پنجشنبه  12/10/98  ساعت 14:15 الی 16
315
8 جلسه ای
سمینار
بهزاد رجبی


15

پنجشنبه  23/8/98  ساعت 14 الی 16
پنجشنبه 30/8/98    ساعت 14 الی 16
پنجشنبه  7/9/98    ساعت 14 الی 16
پنجشنبه  14/9/98  ساعت 14 الی 16
پنجشنبه  21/9/98  ساعت 14 الی 16
پنجشنبه  28/9/98     ساعت 14 الی 16
پنجشنبه  5/10/98   ساعت 14 الی 16
پنجشنبه  12/10/98  ساعت 14 الی 16
316
8 جلسه ای
سمینار
حسن کشاورز زیارانی
16

پنجشنبه  2/8/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  9/8/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  16/8/98  ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  23/8/98  ساعت 8 الی 11313


مجازی


منابع تغذیه و سوئیچینگ


امین خیل نژاد17

سه شنبه  14/8/98  ساعت 11 الی 14
سه شنبه  21/8/98  ساعت 11 الی 14
سه شنبه  28/8/98  ساعت 11 الی 14
سه شنبه  5/9/98  ساعت 11 الی 14
 


310


مجازی


سیستم کنترل خطی


محسن پورفلاح18

دوشنبه  4/9/98  ساعت 11 الی 14
دوشنبه  11/9/98  ساعت 11 الی 14
دوشنبه  18/9/98  ساعت 11 الی 14
دوشنبه  25/9/98  ساعت 11 الی 14
 


109


مجازی


اصول میکرو


نیلوفر پهلوانی19

دوشنبه  13/8/98  ساعت15:15 الی 18
دوشنبه  27/8/98  ساعت 15:15  الی 18
دوشنبه  11/9/98  ساعت15:15   الی 18
دوشنبه  18/9/98  ساعت 15:15  الی 18


109


مجازی


کنترل کننده صنعتی


محمد رضا آرموتی
20

سه شنبه  21/8/98   ساعت 11 الی 14
سه شنبه  28/8/98   ساعت 11 الی 14
سه شنبه  19/9/98   ساعت  11 الی 14
سه شنبه  3/10/98  ساعت 11 الی 14
 


309


مجازی


فیزیک مدرن


فاطمه جباری مقدم21

سه شنبه  21/8/98   ساعت 8 الی 11
سه شنبه 28/8/98   ساعت 8 الی 11
سه شنبه  19/9/98   ساعت 8 الی 11
سه شنبه  3/10/98  ساعت 8 الی 11
 


آز مخابرات 1


مجازی


پروژه آز الک 3


فاطمه جباری مقدم22

پنجشنبه  14/9/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  21/9/98    ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  28/9/98      ساعت 8 الی 11
پنجشنبه  5/10/98      ساعت 8 الی 11
 


307


مجازی


سیستم دیجیتال 2


بهزاد رجبی23

پنجشنبه  25/7/98    ساعت 14:15 الی 17
پنجشنبه  2/8/98       ساعت 14:15 الی 17
پنجشنبه  16/8/98      ساعت 14:15 الی17
پنجشنبه  23/8/98      ساعت 14:15 الی 17
 


315


مجازی


پردازش سیگنال دیجیتال


بهزاد رجبی24