دسترسی سریع
دسترسی سریع
امور اداری
 
  •  کنترل ورود وخروج کارکنان و ارائه گزارش به مدیریت و واحد مالی
  •  کنترل ورود و خروج هیأت علمی و ارائه گزارش به مدیریت
  •  انجام کلیه امور اداری سیستم و تنظیم پرونده ها و امور کارگزینی و قرارداد های کارکنان
  • انجام کلیه امور مربوط به بیمه دانشجویان و بیمه تکمیلی کارکنان
  • انجام کلیه امور مربوط به جذب اعضای هیأت علمی و پرتال مرکز جذب هیأت علمی
اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع