دسترسی سریع
دسترسی سریع

معرفی دوره های پودمانی

در نظام آموزش پودمانی، نگرش سیستمی، كاربرد قابل ملاحظه ای دارد. براساس این نگرش، قبل از هر چیز برای آموزش مهارت ها، نیازهای آموزشی تعیین شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؛ سپس مطابق نتایج تجزیه و تحلیل، هدف ها، محتواها، روش ها، منابع آموزشی، طرح درس و شیوه های ارزشیابی معین و یا تدوین می‌شوند.

مدیران و صاحبان صنعت همواره در جستجوی روش هایی جهت تسریع در آماده سازی نیروی انسانی مورد نیاز خود و سرعت بخشیدن به تولید محصولات می باشند. از آنجایی كه داشتن شرایط ویژه برای انتخاب ورودی ها در شیوه پودمانی الزامی نمی باشد و ورودی ها پس از گذراندن یك دوره نسبتاً كوتاه مدت در یك یا چند مهارت مورد نیاز از توانمندی لازم برخوردار می شوند لذا آماده سازی نیروی انسانی از طریق شیوه پودمانی برای صاحبان صنایع از محدودیت كمتری برخوردار بوده و به عنوان یك مزیت تلقی می گردد.

در این شیوه استقلال مطالب آموزشی، این امكان را فراهم می سازد كه برای یادگیری هر مهارت خاص، مسیری كوتاه و جدا از مسیر مهارت های دیگر در اختیار فراگیر قرار گیرد. لذا فرد می تواند دقیقا به یادگیری آنچه برای او كاربرد مستقیم دارد بپردازد.این نظام، رهیافت آموزش معتبری را به دست می دهد و فرصت هایی را برای بازآموزی و روز آمد كردن دانش و مهارت های فنی فراهم می كند. این ویژگی نظام آموزش های علمی - كاربردی را قادر می سازد تا به سرعت و به خوبی، نیازهای صنعتی و تجاری را رفع نماید.

سیستم پودمانی به مجموعه امكانات و تداركاتی كه در كنار هم و باهم برای اجرای یك وظیفه و یا كار معین وجود دارند به كار می رود و چنانچه برای یك آموزش معین به كار رود، آموزش پودمانی گفته می شود. مهم‌ترین اصول حاكم بر رویكرد آموزش پودمانی عبارت است از:

 • اصل استقلال
 • اصل ارتباط تنگاتنگ با نیازهای مهارتی شغل
 • اصل توجه به یادگیری در حد تسلط
 • اصل خود آموز بودن آموزش ها
 • اصل توجه به تفاوت های فردی

 

ویژگی های اساسی آموزش پودمانی

 

 • از زیاد آموزی و كم آموزی اجتناب می گردد و نیازهای واقعی مد نظر قرار می‌گیرند.
 • با كم كردن زمان آموزش، هزینه های ضروری آموزش را كاهش می‌دهد.
 • امكان برنامه ریزی آموزشی برای مشاغل را با توجه به امكانات و شرایط بومی فراهم می سازد.
 • بستر ارتقاء هر فراگیر را بدون توجه به جمع فراگیران مهیا می‌سازد.
 • امكان اشتغال فراگیر را در شغل مورد نظر، پس از طی پودمان های آموزشی مربوطه فراهم می سازد.
 • فراگیران در این رویكرد بسیار فعالند و آزادی انتخاب برای آنان به مراتب بیشتر از سایر رویكردهااست.
 • انتقال دانش به محیط كار را سرعت می‌بخشد.
 • به تفاوت‌های فردی توجه عمیقی دارد.
 • به واسطه خرد شدن آموزش‌ها در دوره‌های مستقل، ساده شدن محتوای آن مد نظر قرار می‌گیرد.
 • موفقیت و تسلط فراگیران در كسب مهارت ها، بر اساس استانداردها ارزشیابی می‌شود.

در این راستا آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی نیز با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش های مختلف کشور، بر اساس نیازهای شغلی جامعه، متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی و ایجاد شتاب لازم در تربیت انسانی کارآمد از طریق پرهیز از زیادآموزی و کم آموزی اجرا می شود. در راستای اجرایی شدن مصوبه صد و چهارمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی مورخ 94/5/25 مبنی بر تشکیل کارگروه دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی و نظام مند کردن فرایند اجرایی گسترش آموزش های به منظور دستیابی به اهداف زیر اقدام به تشکیل کارگروه دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی و نظام مند کردن فرآیند اجرایی گسترش آموزش های مذکور کرده است .

اهداف دوره ها

 

 • نظام مند کردن گسترش آموزش های کوتاه مدت برابر استانداردها و معیارهای قابل قبول
 • استقرار و پیاه سازی دوره های عالی کوتاه مدت
 • نظارت نظام مند بر فرآیند اجرای دوره ها به منظور رصد نتایج جاصل از اجرا و ارتقاء آن
 • بستر سازی در جهت نهادینه سازی فرهنگ آموزش های عالی کوتاه مدت
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی از طریق تعامل با موسسات آموزش عالی علمی کاربردی دستگاه های اجرایی و سازمان های ذیربط
 • هماهنگی بین بخش های مختلف دانشگاه ، مرتبط با اجرای دوره ها

به این منظور دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی نیز اقدام به اخذ مجوزهای لازم و برگزاری دوره های تک پودمانی در سه رشته زیر کرده است .

دوره های تک پودمانی

 • طراحی تخصصی مدارات الکترونیکی
 • طراحی تاسیسات الکتریکی
 • اتوماسیون صنعتی

 

معرفی مدیر دفتر آموزش های پودمانی

اجرای دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی در دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی که توسط «دفتر آموزش های آزاد، مجازی و فوق برنامه » صورت می پذیرد، در راستای تحقق اهداف فوق در قالب ضوابط و آیین‌نامه های مربوطه مسئولیت نظارت بر این دوره ها را برعهده دارد ، از جمله وظایف این دفتر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزش پودمانی
 • بررسی گزارش های آماری دوره های آموزش پودمانی اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها
 • پیگیری برای اخذ مجوزهای لازم جهت برگزاری سایر دوره های کاربردی و سودمند برای دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی مدیر دفتر

روزهای حضور

راه های ارتباطی

دکتر مریم نامدار

دوشنبه چهارشنبه
پنجشنبه

شماره تلفن داخلی:   234
شماره تلگرام : 093943669378

ایمیل : maryam_namdar@ymail.com