دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 16 شهريورماه، شنبه
كد :34

اطلاعیه امتحان معرفی به استاد

به اطلاع  دانشجویان متقاضي امتحان معرفی به استاد مي رساند كه:
بازه تحويل فرم معرفي به استاد به واحد آموزش 
از تاریخ 98/06/16 تا تاریخ 98/06/28 است. بديهي است كه  پس از بازه مذکور هیچگونه فرم معرفی به استاد تحویل گرفته نمی شود.
تاريخ برگزاري  امتحان معرفی به استاد نيز روز سه  شنبه98/07/09 ساعت 10:30 خواهد بود.