دسترسی سریع
دسترسی سریع
گروه خبري : پیام ها و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 4 آذر ماه، 2شنبه
كد :34

✅✅✅حذف اضطراری

✅✅ قابل توجه کلیه دانشجویان

تاریخ حذف اضطراری از تاریخ 98/09/02 تا تاریخ 98/09/14 می باشد، به درخواستهایی که بعداز تاریخ اعلام شده به آموزش ارجاع داده شود ترتیب اثر داده نمیشود. 
شرایط حذف اضطراری:
1-به دانشجویانی اجازه حذف اضطراری داده میشود که تسویه مالی خود را انجام و تاییدیه آن را به کارشناس آموزش تحویل دهند. 
2-فقط یک درس نظری را می توان حذف نمود(درس عملی قابل حذف نمی باشد)
3-واحدهای باقیمانده موثر کمتراز 12واحد نشود. 
4-غیبت دانشجو در درس نباید بیشتر از 3/16جلسات درس باشد.