دسترسی سریع
دسترسی سریع
 مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
منظور از مدیریت نوآوری و فناوری مجموعه فعالیت هایی است که منتج به تجاری سازی محصولات با بهره‌مندی از جدیدترین فناوری ها و نواوری ها در سطح بنگاه می شوند. هدف از برگزاری این دوره تربیت دانش آموختگنی است که حائز توانمندی های ذیل دوره مدیریت نوآوری و فناوری باشند:
  •   شناخت، درک و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت فناوری و نوآوری و مدیریت توسعه فناوری در سطح بنگاهی
  •   فهم عمیق و جامع از تفاوت های مدیریت نوآوری و فناوری با روش های سنتی
  •   آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری در جهات مختلف صنعتی و بکارگیری در جهات مختلف صنعتی و بکارگیری آنها در انواع        فرآیندهای تولیدی
  •   آگاهی و شناخت نسبت به برنامه ریزی توسعه فناوری در سطح ملی برای بهبود توانمندی برنامه ریزی راهیردی و مدیریت نوآوری و فناوری در بنگاه