دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته برق صنعتی
در این رشته به پرورش کاردان های فنی برق (تکنسین) می پردازیم.. سرفصل این رشته با توجه به سرفصل وزارت علوم طراحی شده و تجهیزات آزمایشگاهی کامل در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.