دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته الکترونیک عمومی
با توجه به نیاز جامعه به تکنسین الکترونیک این رشته سعی در پرورش کاردان های فنی الکترونیک با مهارت کافی کرده است، در این رشته با گذراندن واحد های آزمایشگاهی مهارت کافی برای ورود به بازار را پیدا خواهند کرد.