دسترسی سریع
دسترسی سریع
کارهای عمومی ساختمان
با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کاردان که بتواند مشکلات اجرایی را در زمینه های مختلف ساختمانی برآورده سازد کاملاً احساس می گردد. برای رفع این کمبود ایجاد دوره های کاردانی ضروری به نظر می اید.
هدف این دوره ، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است و لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب کاردانی و با لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهای علمی - کاربردی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه شده است.