دسترسی سریع
دسترسی سریع

اعضای هیات علمی دانشکده برق و کامپیوتر

 

ردیف

  نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

1

مصطفی کرباسی

دکتری مهندسی  کامپیوتر

استادیار

karbasi_mostafa@jku.ac.ir

 

2

  پرستو حاتمی

 

دانشجوی دکترای فناوری

مربی

Hatami_P@jku.ac.ir

3

بهاره اسدی 

دکتری مهندسی کامپیوتر

استادیار

b_asadi@jku.ac.ir

4

مسیح الله رشتیان 

    فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر

مربی

rashtian@jku.ac.ir

5 حسن کشاورز زیارانی دانشجوی دکترای برق قدرت  مربی
keshavarz@jku.ac.ir
 
6 بهرام جوزی دکترای الکترونیک استادیار
bahram@jku.ac.ir
 
7 شاهرخ مرزبان دکترای مخابرات استادیار
marzban@jku.ac.ir