دسترسی سریع
دسترسی سریع
 مدیر گروه برق
نام و نام خانوادگی:  حسن کشاورز زیارانی
مدرک و رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای برق قدرت
مرتبه علمی: مربی 
ایمیل: keshavarz@jku.ac.ir
 
مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات 
نام و نام خانوادگی: پرستو حاتمی 
مدرک و رشته تحصیلی:  دانشجوی دکتری فناوری
مرتبه علمی: مربی
ایمیل: Hatami_P@jku.ac.ir
 
مدیر گروه کامپیوتر 
نام و نام خانوادگی: مصطفی کرباسی 
مدرک و رشته تحصیلی:  دکتری کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: karbasi_mostafa@jku.ac.ir