دسترسی سریع

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کاردانی

ردیف

گروه

دانلود فایل

1

چارت درسي رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار 96

لینک دانلود

2

چارت درسي رشته کامپیوترگرایش نرم افزار تا 95

لینک دانلود


http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی‌

ردیف

گروه

دانلود فایل

1

چارت درسي رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار96

لینک دانلود

2

چارت درسي رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار تا 95

لینک دانلود

3

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر95

لینک دانلود

4

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر 96

لینک دانلود

5

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی نرم افزار سال 94 لینک دانلود
6 چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش IT سال 94 لینک دانلود
7 چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش IT سال 93 لینک دانلود
8 چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی نرم افزار سال 93 لینک دانلود

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد‌

ردیف

گروه

دانلود فایل 

1

چارت درسي رشته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش

لینک دانلود

2 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات(IT) لینک دانلود
3 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک لینک دانلود
4 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری لینک دانلود
5 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار لینک دانلود
6 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت لینک دانلود
7 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم لینک دانلود