دسترسی سریع
دسترسی سریع

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کاردانی

ردیف

گروه

دانلود فایل

  کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار لینک دانلود

 

چارت درسي رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار 96

لینک دانلود

 

چارت درسي رشته کامپیوترگرایش نرم افزار تا 95

لینک دانلود

  کاردانی الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی لینک دانلود
  کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-برق صنعتی لینک دانلود
  کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی لینک دانلود


http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی‌

ردیف

گروه

دانلود فایل

1

چارت درسي رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار

لینک دانلود

2

چارت درسي رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار تا 95

لینک دانلود

3

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر95

لینک دانلود

4

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر 96

لینک دانلود

5

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی نرم افزار سال 94 لینک دانلود
6 چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش IT سال 94 لینک دانلود
7 چارت رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش IT سال 93 لینک دانلود
8 چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته مهندسی نرم افزار سال 93 لینک دانلود
9 کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر لینک دانلود
10 کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات IT لینک دانلود
11 کارشناسی پیوسته کامپیوتر-گرایش ITتا سال 93 لینک دانلود
12 کارشناسی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار ورودی 92 لینک دانلود
13 کارشناسی پیوسته الکترونیک لینک دانلود
14 کارشناسی کنترل گرایش ابزار دقیق لینک دانلود
15 کارشناسی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعات(سیستم‌های تحت شبکه) لینک دانلود
16 کارشناسی ناپیوسته الکترونیک لینک دانلود
17 کارشناسی ناپیوسته برق قدرت  لینک دانلود
18 کارشناسی مخابرات انتقال لینک دانلود
19 چارت کارشناسی پیوسته مهندسی برق لینک دانلود

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد‌

ردیف

گروه

دانلود فایل 

1

چارت درسي رشته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش

لینک دانلود

2 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات(IT) لینک دانلود
3 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک لینک دانلود
4 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی لینک دانلود
5 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری لینک دانلود
6 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار لینک دانلود
7 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت لینک دانلود
8 چارت درسي رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم لینک دانلود
9 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند لینک دانلود
10 الکترونیک-گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک لینک دانلود