دسترسی سریع
دسترسی سریع
 مدیر گروه مدیریت و حسابداری
نام و نام خانوادگی:  فاطمه مجیبیان
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری مدیریت صنعتی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: Fatemeh.mojibian@jku.ac.ir
 
 مدیر گروه مهندسی صنایع
نام و نام خانوادگی:  امین محمودی
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: Amin.mahmoudi@jku.ac.ir
 
 مدیر گروه دروس پایه و عمومی
نام و نام خانوادگی:  ناهید قراخانلو
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری ریاضی محض
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: gharakhanlu_nahid@jku.ac.ir