دسترسی سریع
دسترسی سریع
رئیس دانشکده عمران و مکانیک : دکتر محمدی شوره
 
مدیر گروه معماری، شهرسازی، طراحی صنعتی
نام و نام خانوادگی:  دکتر محبی
مدرک تحصیلی: دکترا
ایمیل:@jku.ac.ir
 
 مدیر گروه عمران 
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدی شوره
مدرک تحصیلی: دکترا
ایمیل:@jku.ac.ir  
 
مدیر گروه مکانیک
نام و نام خانوادگی: دکتر کاظمی فرد
مدرک تحصیلی: دکترا
ایمیل:@jku.ac.ir