دسترسی سریع
دسترسی سریع
مدیر گروه معماری، شهرسازی، طراحی صنعتی و مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی:  فاطمه نجاتی
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری معماری
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: Nejati@jku.ac.ir
 
 مدیر گروه عمران 
نام و نام خانوادگی: بابک جعفرزاد اسلامی
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری عمران سازه
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:eslami@jku.ac.ir