دسترسی سریع
دسترسی سریع
ملاحظات تاریخ نام درس نام استاد ردیف
کلاس 107 -16 الي 18 1398/08/13 رياضيات مهندسي نورياني هاجر 1
کلاس 204 - 13 الي 15 1398/08/13 اصول سرپرستي باستاني نصيبه 2
کلاس 206 - 8 الي 11 1398/08/13 مدارهاي منطقي نامدار مريم 3
آز ال 1 - 8 الي 11 1398/08/13 آزمايشگاه مدارهاي منطقي باستاني نصيبه 4
آز ماشين 8 الي 11 1398/08/13 آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي خيرخواه ايمان 5
کلاس 205 - 16 الي 18 1398/08/14 سازه هاي بتوني کرباسي مرتضي 6
کلاس 201 - 8 الي 11 1398/08/14 محيط هاي چند رسانه اي رباني فاطمه 7
کلاس 204 - 13 الي 15 1398/08/20 اصول سرپرستي باستاني نصيبه 8
کارگاه 1 - 8 الي 11 1398/08/20 کاربرد رايانه دربرق باستاني نصيبه 9
کلاس 107 - 8 الي 11 1398/08/20 سيگنال ها و سيستم ها نامدار مريم 10
کارگاه 5 - 11 الي 13 1398/08/21 آزمايشگاه شبکه هاي کامپيوتري صالحي فاطمه 11
کلاس 201 - 8 الي 11 1398/08/21 محيط هاي چند رسانه اي رباني فاطمه 12
کارگاه 5 - 13 الي 17 1398/08/21 شبکه هاي کامپيوتري صالحي فاطمه 13
کلاس 107 -16 الي 18 1398/08/27 رياضيات مهندسي نورياني هاجر 14
کارگاه 1 - 8 الي 11 1398/08/27 کاربرد رايانه دربرق باستاني نصيبه 15
کلاس 201 - 8 الي 11 1398/08/28 محيط هاي چند رسانه اي رباني فاطمه 16
کلاس 109 - 12:45 الي 14:45 1398/08/29 شبکه هاي کامپيوتري صالحي فاطمه 17
کلاس 322 -8 الي 11 1398/09/02 برنامه سازي کامپيوتر رباني فاطمه 18
کلاس 107 -16 الي 18 1398/10/02 رياضيات مهندسي نورياني هاجر 19