دسترسی سریع
دسترسی سریع

 اعضای هیات علمی دانشکده عمران و مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

1

محمدرضا محمدی شوره

دکتری عمران سازه

استادیار

mohamadi@jku.ac.ir

 

2

بابک جعفرزاد اسلامی

دکتری عمران سازه

استادیار

eslami@jku.ac.ir

 

3

فاطمه نجاتی

دکتری معماری

استادیار

Nejati@jku.ac.ir

 

5

فریدون جم

دکتری مکانیک

استادیار

f.jam@jku.ac.ir