دسترسی سریع
دسترسی سریع
 

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کاردانی

ردیف

گروه

دانلود فایل

۱

چارت درسي دوره کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

لینک دانلود

۲

چارت درسي دوره کاردانی مکانیک خودرو

لینک دانلود

3 کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان لینک دانلود
4 کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی لینک دانلود
5 کاردانی ساخت و تولید- ماشین ابزار لینک دانلود


http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی‌

ردیف

گروه

دانلود فایل

۱

چارت درسي رشته کارشناسی پیوسته شهرسازی

لینک دانلود

۲

چارت درسي کارشناسی ناپیوسته شهرسازی

لینک دانلود

۳

چارت درسي کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

لینک دانلود

4

چارت درسي کارشناسی پیوسته مکانیک خودرو

لینک دانلود

۵

چارت درسي دوره کارشناسی پیوسته عمران لینک دانلود
۶ چارت دوره کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی و ثبت لینک دانلود
7 چارت دوره کارشناسی ناپیوسته طراحی و نقشه کشی صنعتی لینک دانلود
8 چارت کارشناسی ناپیوسته معماری لینک دانلود
8 چارت کارشناسی پیوسته معماری لینک دانلود
10 کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران لینک دانلود
11 کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو  لینک دانلود
12 کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی لینک دانلود

http://ecn.atu.ac.ir/uploads/teig_10932.jpg چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد‌
 

ردیف

گروه

دانلود فایل 

۱

چارت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری

لینک دانلود

۲ چارت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب لینک دانلود
۳ چارت دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران - سازه لینک دانلود
4 چارت دوره کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی لینک دانلود