دسترسی سریع
دسترسی سریع
رشته های مقطع کارشناسی نا پیوسته
  1. مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر
  2. ايمني صنعتي و محيط کار
  3. مهندسي تکنولوژي کنترل _ ابزار دقيق
  4. مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT- سيستمهاي تحت شبکه
  5. مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT)-داده ها
  6. مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT)-مديريتICT
  7. مهندسي تکنولوژي الکترونيک
  8. مهندسي تکنولوژي برق _ قدرت
  9. مهندسي تکنولوژي مخابرات_ انتقال
اخبار دانشکده برق و کامپیوتر