دسترسی سریع
دسترسی سریع

شماره حساب های دانشگاه
 

شناسه واریز

شماره حساب

نام بانک

37000803165

3555555494

بانک ملت

-

0102631676002

بانک صادرات

- 772800268810

بانک سپه

در ضمن واريز وجه به حسابهاي فوق از تمامي شعب امكان پذير مي باشد.
اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع